1.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym przez ZLO Piszkowice finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135).

2.

Narodowy Fundusz Zdrowia, finansuje jedynie pobyty pacjentów, którzy według oceny w skali Barthel zostali sklasyfikowani na poziomie od 0 do 40 punktów. Dla ubiegających się o przyjęcie dziecka do Zakładu wymagana jest dokumentacja medyczna zgodna z umową z NFZ.

3.

Dyrekcja Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach stara się w sposób indywidualny rozpatrywać sytuację materialną rodzin podopiecznych i dopiero na jej podstawie wydaje decyzję o odpłatności za pobyt.

4.

Zakład przyjmuje dzieci niepełnosprawne z całej Polski, których stan zdrowia, niepełnosprawność ruchowa i umysłowa, a także bardzo trudna sytuacja rodzinna wymaga stałej i fachowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej. Decyzję o przyjęciu do Zakładu podejmuje dyrektor ZLO Piszkowice w porozumieniu z lekarzem zakładowym.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach:

Dokumenty:

 1. Podanie Rodziców z prośbą o przyjęcie dziecka do Zakładu lub pismo instytucji przekazującej dziecko.
 2. Pisemna zgoda na leczenie szpitalne, objęcie dziecka opieką pielęgniarską, szczepienia obowiązkowe i nadobowiązkowe.
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie dziecka do zakładu ze względu na jego stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki oraz rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji (druk w załączeniu)
 4. Ocena Stanu Samoobsługi wg tzw. skali Barthel (druk w załączeniu) – do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci może zostać przyjęty pacjent, który w ocenie wg. skali Barthel, uzyskać‚ od 0 do 40 pkt.
 5. Wywiad pielęgniarski (przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową – rodzinną lub społeczną (druk w załączeniu)
 6. Kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego
 7. Karta szczepień (oryginał)
 8. Aktualne wyniki badań wymagane przez Zakład
 9. Podanie na piśmie o przyjęcie do Zakładu, sporządzona przez rodzica lub opiekuna prawnego (druk w załączeniu)
 10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 11. Informacja o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 12. Wyciąg aktu urodzenia z pieczątką na odwrocie potwierdzającą adres stałego zameldowania dziecka oraz PESEL dziecka
 13. Kserokopia dowodu osobistego rodzica (opiekuna prawnego)
 14. Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego
 15. Zaświadczenie o wysokości zarobków
 16. Numer telefonu kontaktowego